Shanghai Yongjin Electric Equipment - Shanghai, China