Hangzhou Luming Electron Ballast Factory - Hangzhou, China


Name Power Factor Length (m) Input Current (A) Back T8/T5-35W 0.981 1.5 0.13 Angle back T8/T5-28W 0.989 1.2 0.08 Angle back T8/T5-28W 0.98 1.2 ...
Explore More 774