Công ty oancotam - Ha Noi, Viet Nam

Website

About  1. Ngày nay, ph?n th?m m? là y?u t? du?c d?t v?i yêu c?u cao cho m?i s?n ph?m. Ði?u này không riêng gì v?i o?n du?ng chuyên s? d?ng d? cúng l? Ph?t Thánh. Cùng v?i nhu c?u th? tru?ng ngày càng tang cao và khó tính hon, các ngh? nhân dã nghi ra cách d? nâng c?p quanh o?n du?ng nâng cao giá tr? món bánh o?n truy?n th?ng bao lâu nay b?ng cách trang trí thêm trên thân quanh o?n nhi?u h?a ti?t b?t m?t có ý nghia tài l?c, s?p x?p v?i trình t? h?p lý t?o nên t?ng th? b?t m?t, h?p d?n và c?c thích h?p d? cúng l? T? Ph?.
Lo?i o?n này hi?n dang du?c bán t?i O?n Cô Tâm, m?u o?n thi?t k? siêu d?p v?i 3 kích thu?c: 


 
  • Ti?u: Cao 35-40cm
  • Trung: Cao 50-55cm
  • Ð?i: Cao 60-65cmContact Person Details